Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2017

Αποκωδικοποίησις τού Μύθου τής Ελάφου (Βίντεο)

Ο γνωστός Μύθος τής "Κερυνίτιδος Ελάφου" μάς πληροφορεί, ότι αυτή έχει Χρυσά Κέρατα, Χάλκινα Πόδια και είναι Ακάματος. Ασφαλώς και δεν αφορά το συμπαθέστατο ζώον τών δασών. Η ΕΛΑ-ΦΟΣ που αναζητούμε, είναι μοναδική. Με το όνομά της μάς απευθύνει μίαν δελεαστικήν πρόσκλησιν, δηλα-δή, "Έλα στο Φώς"!


Ζη στην Κερύνειαν, στην περιοχήν τής Οινόης. Είναι φανερή η νοηματική σχέσις τής ονομασίας ΚΕΡΥΝΕΙΑ με τήν λέξιν ΚΡΑΝΙΟν (κοινά άφωνα Κ-Ρ-Ν).
Επίσης και η ΟΙΝΟΗ με τόν Νούν (Ν = Νούς - Νόμος).

Ο μόνος ικανός να τήν συλλάβη (και να τήν συλλαμβάνη συνεχώς) είναι ο Ηρακλής και το μόνον σημείον, που η σύλληψις (πάντα) πραγματοποιείται είναι ο ΛΑΔΩΝ ποταμός.
Γιατί άρα-γε;

Αλλά το πιό περίεργο στον Μύθον είναι, ότι ο Ευρυσθεύς, αφού παραλάβει την ΕΛΑ-ΦΟΝ, ΔΙΑ-τάσσει να αφεθή αυτή και πάλιν ελευθέρα. Ας πορευθούμε κι εμείς προς την Κερύνειαν, ελπίζοντας, με την βοήθειαν τού Κώδικος τού Έλληνος Λόγου, να ικανοποιήσωμεν την πνευματικήν μας περιέργειαν.


Πηγή:
ΕΛΛΗΝ ΛΟΓΟΣ - You Tube
ΕΛΛΑΝΙΑ ΠΥΛΗ