Δευτέρα, 7 Μαΐου 2018

ΖΕΥΣ ΕΙΣ ΓΑΙΑΝ ΡΕΕΙ!!! Η ΔΙΑ ΠΥΡΟΣ ΤΕ ΣΙΔΗΡΟΥ ΔΙΕΛΕΥΣΙΣ!!!

ΖΕΥΣ ΕΙΣ ΓΑΙΑΝ ΡΕΕΙ!!!
Η ΔΙΑ ΠΥΡΟΣ ΤΕ ΣΙΔΗΡΟΥ ΔΙΕΛΕΥΣΙΣ!!!


Είς Ζεύς, είς Αΐδης, είς Ηλιος, είς Διόνυσος, είς Θεός εν πάντεσι, τί σοι δίχα ταύτ' αγορεύω;
ΕΡΜΗΝΕΙΑ:
Ενας ο Ζεύς, Ενας ο Αδης, Ενας ο Ηλιος (Απόλλων), Ενας ο Διόνυσος, Ενας ο Θεός εις τά Πάντα, Διατί σού τά αναφέρω αυτά χωριστά; {ΟΡΦΕΩΣ, Αποσπασμάτια Αρ. 4}
----------------------

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑ (ΑΙΣΧΥΛΟΣ: Ηλιάδες)

Ζεύς ἐστιν Αἰθήρ͵ Ζεὺς δὲ Γῆ͵ Ζεὺς δ΄ Οὐρανός͵
Ζεύς τοι τὰ Πάντα χὤ τι τῶνδ΄ ὑπέρτερον
ΕΡΜΗΝΕΙΑ:
Ο Δίας είναι ο Αιθέρας, ο Δίας είναι η Γη, ο Δίας είναι ο Ουρανός.
Ο Δίας είναι το Παν, μα κι ό,τι πέρα από το Παν υπάρχει.
{ΑΙΣΧΥΛΟΣ (525-455 π.Χ.) Απόσπ. 70 R - Από Ηλιάδες ( Χαμένη Τραγωδία του Αισχύλου )}

------------------------

Ως δε ΖΕΥΣ ου μόνον ο κατά μύθον ΠΑΤΗΡ ΑΝΔΡΩΝ τε ΘΕΩΝ τε, ουδε μόνο ο καθ' ιστορίαν Κρητικός ΒΑΣΙΛΕΥΣ, αλλά και ο κατά αναγωγή ΑΗΡ και ΑΙΘΗΡ, και ΗΛΙΟΣ και ΟΥΡΑΝΟΣ και ΕΙΜΑΡΜΕΝΗ, και η ΨΥΧΗ ΤΟΥ ΠΑΝΤΟΣ, ή και ΠΡΟΝΟΙΑ, και ο ΝΟΥΣ δε ο κατά ανθρώπων, καθωμίληται τοις παλαιοίς. Ε. {(ίδ. στ. 544.)ΣΧΟΛΙΑ ΕΙΣ ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΑ}

----------------------------

ΖΕὺΣ πρῶτος γένετο, ΖΕὺΣ ὕστατος ἀργικέραυνος·
ΖΕὺΣ κεφαλή, ΖΕὺΣ μέσσα· ΔΙὸΣ δ’ ἐκ πάντα τέτυκται.
ΖΕὺΣ πυθμὴν γαίης τε καὶ οὐρανοῦ ἀστερόεντος.
ΖΕὺΣ ἄρσην γένετο, ΖΕὺΣ ἄμβροτος ἔπλετο νύμφη.
ΖΕὺΣ πνοιὴ πάντων, ΖΕὺΣ ἀκαμάτου πυρὸς ὁρμή.
ΖΕὺΣ πόντοῦ ῥίζα, ΖΕὺΣ ἥΛΙΟΣ ἠδὲ ΣΕΛήΝΗ.
ΖΕὺΣ Βασιλεύς,     ΖΕὺΣ αυτός απάντων αρχιγένεθλος,
Εν κράτος, Είς δαίμων γένετο, μέγας αρχος απάντων,
Εν δε δέμας βασίλειον, ενώ τάδε κυκλείται πύρ και ύδωρ 

και γαία  και αιθήρ, νυξ τε και ήμαρ, Και Μήτις,
πρώτος γενέτωρ και Έρως πολυτερπής.
Πάντα γάρ εν μεγάλω Ζηνός τάδε σώματι κείται.

(ΟΡΦΙΚΑ)
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΕΥΓΑΡΑ


Πηγή:
Βασιλική Ζευγαρά
ΕΛΛΑΝΙΑ ΠΥΛΗ