Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2017

Αποκωδικοποίησις τού Μύθου: Δίας - Ιώ - Έπαφος (Βίντεο)

Ποία άρα-γε σχέσιν έχει ο ΔΙΑΣ, η ΙΩ και ο ΕΠΑΦΟΣ, με τον Φωτεινόν Λόγον;
Κι όμως, το μυθολογικόν αυτό ζεύγος και το τέκνον τους, έχουν πολλά και σπουδαία να μάς αποκαλύψουν.

Τί ιστορεί η πορεία που πραγματοποιεί η ΙΩ, δηλα-δή
φεύγει απο το ΑΡΓΟΣ,
έρχεται στο ΙΟΝ-ΙΟΝ,
διασχίζει τον ΒΟ-ΣΠΟΡΟΝ και
φθάνει στην ΑΙ-ΓΥ-ΠΤΟΝ, προκειμένου
να φέρη εις φως τον ΕΠΑ-ΦΟΝ ή τα Έπη τα Φωτεινά.


Η Μυθολογία μας πιστοποιεί, μέσω τού Έλληνος Λόγου, την Δια-σποράν τού Ελληνικού Πολιτισμού, σε όλον τον πλανήτην.
Ποίος μπορεί να αμφισβητήση τούτο;


Πηγή:
ΕΛΛΗΝ ΛΟΓΟΣ - You Tube
ΕΛΛΑΝΙΑ ΠΥΛΗ