Πέμπτη, 20 Απριλίου 2017

Όταν λέμε ΑΡΧΗ τί "ακριβώς" εννοούμε; (Βίντεο)

Η λέξις Άρχή σηματοδοτεί την σύλληψιν μιάς Ιδέας ή την έναρξιν μιάς Δράσεως.
Επί διανοημάτων, η λέξις Άρχή ορίζει την Σοφίαν ή τον Λόγον:
ΑΡΧΗ ΣΟΦΙΑΣ...
ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ...

Κωδικώς, ΑΡΧΗ σημαίνει την Αρχικήν Ροήν τού Φωτός, που στο Χώμα Φανερώνεται...


(Σημείωσις: Διάφορες ανακοινώσεις σχετικώς με την δράσιν τού Έλληνος Λόγου, αφορούν την περίοδον καταγραφής τού βίντεο.)