Παρασκευή, 26 Μαΐου 2017

Ψάχνοντας κάποιον ποὺ χρειάζεται ἀνοικτὰ τὰ καταστήματα τὶς Κυριακές

Προφανῶς, αὐτοὶ ποὺ ἐνοχλοῦνται ἐπειδὴ βρῆκαν τὸ κατάστημα κλειστὸ ἢ ἐπειδὴ τὸ δημοσιεύουμε ἐμεῖς, ἐργάζονται τὶς ὑπόλοιπες ἕξι ἡμέρες καὶ εἶχαν τὴν μοναδικὴ εὐκαιρία νὰ ψωνίσουν τὴν Κυριακή!
Ἀλήθεια… Ποιοί εἶναι αὐτοί πού ἐργάζονται ἕξι ἡμέρες τήν ἑβδομάδα πλήν Κυριακῆς;

-Μήπως ὅσοι ἐργάζονται στά ἐμπορικά καταστήματα;
Δηλαδή, αὐτοί, οὕτως ἢ ἄλλως θὰ ἐργάζονται καὶ τὶς Κυριακές, πλέον.
Ὄχι αὐτοὶ λοιπόν…

-Μήως οἱ Δημόσιοι Ὑπάλληλοι;
Αὐτοὶ δὲν ἐργάζονται κἂν τὸ Σάββατο!
Ὄχι αὐτοὶ λοιπόν…

-Μήπως ὅσοι ἐργάζονται κυλιόμενα ὡράρια καί κυλιόμενες ἡμέρες; Ἤτοι, νοσοκόμοι, σώματα ἀσφαλείας, διόδια, ἑστίασις, φοῦρνοι, ζαχαροπλαστεῖα κλπ…;;
Μά, αὐτοί, δὲν ἔχουν ὑποχρεωτικὰ ῥεπὸ τὴν Κυριακή.
Ἕνα ῥεπὸ τὴν ἑβδομάδα ἔχουν καὶ αὐτὸ μπορεῖ νὰ εἶναι ὁποιανδήποτε ἡμέρα.
Οὔτε αὐτοί…

-Μήπως ὅσοι ἐργάζονται στά σοῦπερ μάρκετ;
Μά, αὐτοί, ἐργάζονται καὶ τις Κυριακές, πλέον.
Πᾶν κι αὐτοί…

-Μήπως ὅσοι ἐργάζονται σέ περίπτερα καί ψιλικατζίδικα;
Μά, αὐτοί, ἐργάζονται, κυρίως, τὶς Κυριακές!
Οὔτε αὐτοί!

-Μήπως οἱ ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες;
Μά, αὐτοί, δὲν ἐργάζονται τὸ Σάββατο…
Καὶ ὅσοι ἀπὸ αὐτοὺς ἐργάζονται τὸ Σάββατο, ἔχουν ὅλα τὰ ἀπογεύματα ἐλεύθερα γιὰ νὰ κάνουν ὅσες ἀγορὲς θέλουν!

Εἰλικρινά, ψάχνουμε νὰ βροῦμε μίαν κατηγορία ἐργαζομένων ποὺ νὰ ἔχῃ ἀνάγκη νὰ βρῇ τὰ καταστήματα ἀνοικτὰ τὴν Κυριακή!
Ἔστᾦ μίαν!!!

Ἂς μᾶς ἐνημερώσῃ κάποιος γιὰ ποιὸν λόγο πρέπει νὰ αὐξηθοῦν τὰ ἔξοδα τῶν μικρομεσαίων ἐπιχειρήσεων κατὰ 15% καὶ νὰ μοιρασθῇ ὁ τζίρος τῶν ἡμερῶν σὲ ἑπτὰ ἡμέρες.
Γιὰ ποιὸν λόγο νὰ χαθῇ ἡ μοναδικὴ ἐπαφὴ ποὺ μπορεῖ νὰ ἔχῃ ἕνας καταστηματάρχης μὲ τὴν οἰκογένειά του.
Γιὰ ποιὸν λόγο τὰ μικρὰ παιδιὰ νὰ χάσουν τὴν μοναδικὴ ἡμέρα ποὺ μποροῦν νὰ πᾷν μίαν βόλτα μὲ τὸν πατέρα τους ἢ μὲ τὴν μητέρα τους.
Γιὰ ποιὸν λόγο τὰ καταστήματα ἑστιάσεως νὰ χάσουν τόσες χιλιάδες πελάτες πού, πλέον, δὲν θὰ μποροῦν τὴν Κυριακὴ νὰ πᾷν γιὰ καφὲ ἢ γιὰ φαγητό!

Ὁ λόγος εἶναι ἕνας καὶ πολὺ ἁπλός!
Ἀπὸ ὅλη αὐτὴν τὴν κατάσταση ποὺ δημιουργεῖται, μόνον οἱ πολυεθνικὲς καὶ τὰ μεγάλα καταστήματα τοῦ κεφαλαίου ἔχουν κέρδος! Αὐτοί, οὕτως ἢ ἄλλως δίδουν μισθοὺς πείνας, οὕτως ἢ ἄλλως μαγειρεύουν τὰ ἔξοδα ὥστε νὰ μειώνουν τὴν φορολόγησή τους καὶ εἶναι αὐτοὶ ποὺ δὲν θὰ εἶχαν πρόβλημα νὰ λειτουργοῦν ἐπὶ 24ώρου βάσεως…

Αὐτὸ τὸ μέτρο ἔχει ὡς σκοπὸ νὰ αὐξηθοῦν τὰ ἔξοδα τῶν μικρομεσαίων καὶ νὰ ὁδηγηθοῦν σὲ κλείσιμο, ὥστε νὰ ἐπωφεληθοῦν οἱ πολυεθνικὲς καὶ τὸ ἐγχώριο κεφάλαιο!
Ἕνα καθαρὰ καπιταλιστικὸ μέτρο γιὰ τὴν ἐξόντωση τῆς ἐπιχειρηματικότητος καὶ τὸν ἐπὶ πλέον εὐτελισμὸ τοῦ μεροκαμάτου τοῦ ἐργαζομένου.

Πηγή
filonoi.gr