Πέμπτη, 4 Μαΐου 2017

Αποκωδικοποιώντας τον Μύθο τής Δανάης (Βίντεο)

ΔΑΝΑΗ το όνομα τής κόρης, ΑΚΡΙΣΙΟΣ ο πατέρας της και δυσνόητος ο Δελφικός χρησμός ότι, το τέκνον τής Δανάης θα φονεύση τον παππού του, Ακρίσιον.

Η εξωτερική διήγησις τού Μύθου δεν μάς λέει και κάτι σπουδαίον. Η αποκωδικοποίησις, όμως, μάς επιφυλάσσει ευχάριστες εκπλήξεις, διότι η Δανάη, κατά τον Κώδικα τού Σημαιοφόρου Θεολόγου, σημαίνεται η Δύναμις τού Νοός ή η Διάνοια.

Όταν η Δανάη-Διάνοια γονιμοποιηθή από την Δύναμιν τού Διός, φέρει εις φως τον Περσέα, τον Πυρσόν, την Πυρίνην Ρήσιν ή τον Πύρινον Λόγον.

Ένα αποκαλυπτικό νοηματικό ταξείδι στα μηνύματα τού γνωστού μας Μύθου τής Δανάης.


(Σημείωσις: Διάφορες ανακοινώσεις σχετικώς με την δράσιν τού Έλληνος Λόγου, αφορούν την περίοδον καταγραφής τού βίντεο.)Πηγή:
ΕΛΛΗΝ ΛΟΓΟΣ - You Tube
ΕΛΛΑΝΙΑ ΠΥΛΗ