Πέμπτη, 10 Μαΐου 2018

ΛΑΒΕΤΕ ΑΜΒΡΟΤΟΙ ΠΥΡ ΑΓΝΟΝ ΤΕ ΑΕΙΖΩΟΝ!!!

ΛΑΒΕΤΕ ΑΜΒΡΟΤΟΙ ΠΥΡ ΑΓΝΟΝ ΤΕ ΑΕΙΖΩΟΝ!!!

ΦΛΕΓΟΥΣΑΙ ΓΛΩΤΤΑΙ ΑΪΔΙΟΥ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ
ΔΙΑΡΡΗΓΝΥΟΥΝ ΤΗΝ ΘΕΟΘΡΕΜΜΟΝΑ ΣΙΓΗΝ!
ΓΕΝΕΘΛΙΟΣ ΑΔΑΜΑΣΤΟΥ ΑΙΩΝΟΣ ΚΡΑΔΑΣΜΟΣ
ΕΝ ΟΥΡΑΝΩ ΠΑΝ-ΓΕΝΕΤΩΡΙ ΤΕ ΤΑ ΑΝΩ ΟΡΩΝΤΙ,
ΜΑΡΜΑΙΡΕΙ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑΝ ΤΟΥ Ο ΠΑΝΑΧΡΑΝΤΟΣ ΩΝ
Ο ΕΝ ΑΡΡΗΤΩ ΤΕ ΑΛΗΠΤΩ ΠΕΡΑΤΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΠΛΗΡΩΝ
Ο ΤΗΝ ΑΓΗΡΑΤΟΝ ΣΚΗΠΤΟΥΧΙΑΝ ΚΑΤΕΧΩΝ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ!

ΡΕΟΥΣΑΙ ΔΙΝΑΙ ΑΡΡΗΤΟΥ ΤΕ ΥΨΙΣΤΟΥ ΝΟΟΣ
ΠΑΝΟΣΙΑΙ ΜΗΤΡΑΙ ΤΟΚΕΤΩΝ ΟΝΤΩΝ ΘΕΙΩΝ
ΥΠΕΡΤΕΡΑΣ ΡΟΗΣ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΡΕΟΝ
ΧΕΙΜΑΡΟΙ ΘΕΙΑΣ ΑΕΙΠΑΡΧΟΥ ΟΥΣΙΑΣ
ΠΟΙΚΙΛΟΧΡΩΜΟΣ ΧΟΡΟΣ ΗΛΙΩΝ ΑΣΤΕΡΩΝ
ΠΥΡΙΝΑΙ ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΙ ΑΘΑΝΑΤΟΥ ΕΛΛΑΜΨΕΩΣ
ΣΠΕΙΡΟΕΙΔΕΙΣ ΕΝ ΑΠΕΙΡΩ ΑΡΧΕΤΥΠΑΙ ΔΟΜΑΙ!

ΠΑΛΛΕΤΑΙ ΕΝ ΑΡΜΟΝΙΑ ΤΟ ΑΦΘΙΤΟΝ ΗΤΟΡ
-ΚΡΟΝΟΥ/ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΓΑΣΘΕΝΟΥΣ ΤΕ ΑΚΗΡΑΤΟΥ ΝΟΟΣ,
ΟΣΤΙΣ «πάσης νοερᾶς ζωῆς ὑποστάτης» ΕΣΤΙ,
ΗΓΕΜΩΝ ΤΟΥ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ ΕΠΕΚΕΙΝΑ ΠΥΡΟΣ!
-ΡΕΑΣ ΠΡΩΤΟΥΡΓΟΥ ΥΠΕΡΤΑΤΗΣ ΔΥΝΑΜΕΩΣ
«νοερῶν μακάρων πηγή τε ῥοή τε"
ΟΥΡΑΝΙΑΣ ΠΑΝΓΕΝΝΗΤΟΡΟΣ ΥΨΙΣΤΟΥ ΜΗΤΡΟΣ!
-ΖΗΝΟΣ ΑΜΕΘΕΚΤΟΥ ΤΕ ΠΑΝΤΟΓΕΝΕΘΛΟΥ ΠΑΤΡΟΣ
«Ζεὺς οὖν πᾶς κόσμος, ζῷον ἐκ ζῴων, καὶ θεὸς ἐκ θεῶν»
ΟΣΤΙΣ ΚΑΘΕΣΤΗΚΥΙΑΝ ΤΑΞΙΝ ΕΝ ΠΡΟΝΟΙΑ ΟΡΙΖΕΙ!

ΤΟ ΑΝΕΚΔΗΛΩΤΟΝ ΜΟΡΦΗΝ ΣΥΜΠΑΣΑΝ ΕΛΑΒΕΝ!
ΤΟ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΕΝΕΡΓΟΝ ΕΣΕΤΑΙ!

ΕΣΗΜΑΝΕΝ Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ!

ΛΑΒΕΤΕ ΑΜΒΡΟΤΟΙ ΠΥΡ ΑΓΝΟΝ ΤΕ ΑΕΙΖΩΟΝ
ΟΤΙ ΤΟΥΤΟ ΕΣΤΙ ΡΟΗ ΕΚ ΤΗΣ ΑΪΔΙΟΥ ΠΗΓΗΣ!

ΛΑΒΕΤΕ ΗΛΙΟΝ ΦΑΕΘΟΝΤΑ ΣΤΙΛΒΟΝΤΑ ΔΙΑΥΓΗΝ
ΟΤΙ ΟΥΤΟΣ ΕΣΤΙ ΤΟ ΑΕΝΑΟΝ ΑΝΕΣΠΕΡΟΝ ΦΑΟΣ!

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΕΥΓΑΡΑ


«Ὅτι ὁ Κρόνος καὶ τῇ Ῥέᾳ καὶ τῷ Διῒ συντάττεται,
ἀλλὰ τῇ μέν, ὡς πατὴρ δυνάμει γονίμῳ, τῷ δέ, ὡς νοητὸς νῷ.»
ΕΡΜΗΝΕΙΑ:
«Διότι ο Κρόνος συνδέεται και με την Ρέα και με τον Δία.
Με εκείνην μεν ως πατέρας δια της γονίμου δυνάμεως
και με εκείνον ως νοητός δια του νοός.»
{ΠΡΟΚΛΟΣ «Σχόλια εις τον Κρατύλον Πλάτωνος Εκλογαί Χρήσιμοι, 145.1 – 145.2»}.
---------------------------------------------------
«Ο μὲν δὴ μέγας ἡγεμὼν ἐν οὐρανῷ Ζεύς,
ἐλαύνων πτηνὸν ἅρμα, πρῶτος πορεύεται,
διακοσμῶν πάντα καὶ ἐπιμελούμενος•
τῷ δ᾽ ἕπεται στρατιὰ θεῶν τε καὶ δαιμόνων,
κατὰ ἕνδεκα μέρη κεκοσμημένη.
μένει γὰρ Ἑστία ἐν θεῶν οἴκῳ μόνη•
τῶν δὲ ἄλλων ὅσοι ἐν τῷ τῶν δώδεκα
ἀριθμῷ τεταγμένοι θεοὶ ἄρχοντες
ἡγοῦνται κατὰ τάξιν ἣν ἕκαστος ἐτάχθη.»
ΕΡΜΗΝΕΙΑ:
«Και ο μεν Ζευς, μέγας ηγεμόνας εν τω ουρανώ,
διευθύνων πτερωτό άρμα, πρώτος πορεύεται
διακοσμών τα πάντα και επιμελούμενος για αυτά.
Τον ακολουθεί δε στρατιά θεών και δαιμόνων
κατά ένδεκα μέρη κεκοσμημένη.
Διότι μόνον η Εστία παραμένει εντός του οίκου των θεών μόνη.
Από τους άλλους όσοι εν τω αριθμώ των δώδεκα
είναι τεταγμένοι θεοί άρχοντες,
ηγούνται κατά την τάξη που ο έκαστος ετάχθη.»
{ΠΛΑΤΩΝ: Φαίδρος 246.e.4 – 247.a.4}


Πηγή:
Βασιλική Ζευγαρά
ΕΛΛΑΝΙΑ ΠΥΛΗ