Κυριακή, 28 Ιανουαρίου 2018

ΠΡΟΣ ΣΕΛΗΝΗΝ!!!

ΧΑΙΡΕ Ω! ΣΕΛΗΝΗ ΠΟΛΥΥΜΝΗΤΕ!
ΕΚΑΤΗ, ΣΕΛΑΝΑΙΑ, ΑΡΤΕΜΙΣ!
"ΙΩ ΜΑΚΑΙΡΑ ΛΑΜΠΑΔΗΦΟΡΕ"!
ΚΟΡΗ ΕΥΕΙΔΗΣ, ΕΥΩΠΙΣ, ΦΑΕΣΦΟΡΕ!
ΔΙΚΕΡΑΤΟΣ ΑΝΑΣΣΑ ΤΩΝ ΑΣΤΡΩΝ!
ΦΥΛΑΓΡΥΠΝΕ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΙΩΝ ΚΑΣΤΡΩΝ!

ΧΑΙΡΕ Ω! ΔΑΔΟΥΧΕ ΑΣΤΡΟΦΩΤΙΣΤΕ ΘΕΑ!
ΕΥΑΣΤΕΡΕ ΜΗΤΕΡ, ΦΥΛΑΞ, ΝΥΚΤΙΔΡΟΜΕ!
ΣΥ ΧΑΡΑΣΣΕΙΣ ΠΟΡΕΙΑΝ ΑΣΗΜΟΧΡΩΜΟΝ!
ΜΕΘ' ΑΣΤΡΩΝ ΛΑΜΠΡΩΝ ΚΕΚΟΣΜΗΜΕΝΗΝ!
ΕΝ ΑΡΜΑΤΙ ΑΠΑΣΤΡΑΠΤΟΥΣΑ ΠΛΟΗΓΟΣ!
ΑΡΧΟΥΣΑ ΤΗΣ ΑΣΤΕΡΟΕΣΣΗΣ ΝΥΚΤΟΣ!

-----------------------------

«Τ᾽ ΑΣΤΕΡΙΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΟΡΦΗ ΣΕΛΗΝΗ,
ΚΡΥΒΟΥΝ ΤΟ ΛΑΜΠΡΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΟ,
ΟΤΑΝ ΑΥΤΗ ΟΛΟΓΕΜΗ ΦΕΓΓΕΙ ΠΑΝ᾽ ΑΠ᾽ ΤΗ ΓΗ… ΑΣΗΜΕΝΙΑ.» { ΣΑΠΦΩ:Μετ. Ι.Ν. Καζάζης}

«ἄστερες μὲν ἀμφὶ κάλαν σελάνναν
ἂψ ἀπυκρύπτοισι φάεννον εἶδος,
ὄπποτα πλήθοισα μάλιστα λάμπηι
4 γᾶν []"..ἀργυρία.»
{ΣΑΠΦΩ: απ. 34 Lobel-Page}


-------------------------------

ΣΕΛΗΝΗ”: ΑΠΟ ΤΟ “ΣΕΛΑΣ” = ΦΩΣ.
ΕΠΕΙΔΗ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟΝ, ΦΕΡΕΙ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΝΕΟΝ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΝ ΦΩΣ ΠΕΡΙΞ ΑΥΤΗΣ.
ΔΙΟ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΣΘΗΚΕ «ΣΕΛΑΝΑΙΑ», «ΣΕΛΑΕΝΟΝΕΟΑΕΙΑ» ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ «ΣΕΛΗΝΗ»!

«Σωκράτης: ἔοικε δηλοῦντι παλαιότερον ὃ ἐκεῖνος νεωστὶ ἔλεγεν, [409b]ὅτι ἡ ΣΕΛΗΝΗ ἀΠὸ ΤΟῦ ἡΛΙΟΥ ἔΧΕΙ Τὸ ΦῶΣ.
Ἑρμογένης: πῶς δή;
Σωκράτης: τὸ μέν που ΣΕΛΑΣ καὶ Τὸ ΦῶΣ ΤΑὐΤΟΝ.
Ἑρμογένης: ναί.
Σωκράτης: νέον δέ που καὶ ἕνον ἀεί ἐστι περὶ τὴν ΣΕΛΗΝΗΝ ΤΟῦΤΟ Τὸ ΦῶΣ, εἴπερ ἀληθῆ οἱ Ἀναξαγόρειοι λέγουσιν: κύκλῳ γάρ που ἀεὶ αὐτὴν περιιὼν νέον ἀεὶ ἐπιβάλλει, ἕνον δὲ ὑπάρχει τὸ τοῦ προτέρου μηνός.
Ἑρμογένης: πάνυ γε.
Σωκράτης: ΣΕΛΑΝΑΙΑΝ δέ γε καλοῦσιν αὐτὴν πολλοί.
Ἑρμογένης: πάνυ γε.
Σωκράτης: ὅτι δὲ σέλας νέον καὶ ἕνον ἔχει ἀεί, ΣΕΛΑΕΝΟΝΕΟΑΕΙΑ [409c]μὲν δικαιότατ᾽ ἂν [τῶν] ὀνομάτων καλοῖτο, συγκεκροτημένον δὲ ΣΕΛΑΝΑΙΑ κέκληται.»
{ΠΛΑΤΩΝ-ΚΡΑΤΥΛΟΣ}

---------------------------------

«Ἐν δὲ τοῖς προειρημένοις χρόνοις τοῦ ΠΙΚΟΥ ΔῖΟΣ ἐπὶ τὰ
δυτικὰ μέρη ἀναφαίνεται τις ἐκ τῆς φυλῆς τοῦ ἸΑΦΕΘ ἐν τῇ χώρᾳ
τῶν ἈΡΓΕΙΩΝ ὀνόματι ἼΝΑΧΟΣ ' ὅστις πρῶτος ἐβασίλευσεν ἐν τῇ
χώρᾳ ἐκείνῃ, καὶ κτίζει πόλιν ἐκεῖ εἰς ὄνομα τῆς ΣΕΛΗΝΗΣ, π̓ί
μὰ γὰρ αὐτήν, ἢν ἐκάλεσεν ἸΩΠΟΛΙΝ• οἱ γὰρ ἈΡΓΕῖΟΙ μυστικῶς 10
Τὸ ὄΝΟΜΑ ΤῆΣ ΣΕΛΗΝΗΣ Τὸ ἀΠΟΚΡΥΦΟΝ ἸΩ λέγουσιν ἕως ἄρτι.
ἔστησε δὲ καὶ ἐν τῇ Πολεῖ ἱερὸν τῇ ΣΕΛΗΝῃ, ἀναστήσας αὐτῇ στή-
λῆν χαλκῆν, ἐν ᾗ ἐπέγραψεν, ΙΩ ΜΑΚΑΙΡΑ ΛΑΜΠΑΔΗΦΟΡΕ
{ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΛΑΛΑ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΑ -28}


------------------------------------------------------------

"Απελθοῦσα δὲ εἰς τὴν Συρίαν ἡ Ἰὼ ἐκεῖ ἐτελεύτησεν, ὡς
Θεόφιλος ὁ σοφώτατος συνεγράψατο. ἕτεροι δὲ ἐξέθεντο ὅτι ἐν τῇ Αἰγύπτῳ ἐτελεύτα ἡἸώ. 
ὁ δὲ Ἴναχος, ὁ πατὴρ αὐτῆς, εἰς ἀναζήτησιν αὐτῆς ἔπεμψε τοὺς ἀδελφοὺς αὐτῆς καὶ τοὺς συγγενεῖς καὶ τὸν Τριπτόλεμον καὶ Ἀργείους μετ' αὐτῶν, οἵτινες πανταχοῦ ζητήσαντες οὐχ εὗρον αὐτήν· γνόντες δὲ οἱ Ἀργεῖοι Ἰωπολῖται ὅτι ἐτελεύτα εἰς γῆν Συρίαν ἡ Ἰώ, ἐλθόντες ἔμειναν ἐκεῖ πρὸς μικρόν, κρούοντες εἰς ἕκαστον οἶκον αὐτοῦκαὶ λέγοντες, 
-Ψυχὴ Ἰοῦς σωζέσθω. καὶ ἐν ὁράματι χρηματισθέντες εἶδον δάμαλιν, λέγουσαν αὐτοῖς ἀνθρωπίνῃ φωνῇ ὅτι:
- Ἐνταῦθά εἰμι ἐγὼ ἡ Ἰώ. καὶ διυπνισθέντες, τὴν τοῦ ὁράματος δύναμιν θαυμάζοντες ἔμειναν. καὶ λογισάμενοι ὅτι ἐν τῷ ὄρει αὐτῷ
κεῖται ἡ Ἰώ, κτίσαντες αὐτῇ ἱερὸν ᾤκησαν ἐκεῖ εἰς τὸ Σίλπιον ὄρος, κτίσαντες καὶ πόλιν ἑαυτοῖς, ἣν ἐκάλεσαν Ἰώπολιν· οἵτινες ἐκλήθησαν παρὰ τοῖς αὐτοῖς Σύροις Ἰωνῖται ἕως τῆς νῦν.
{ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΛΑΛΑ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΑ - 29}

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΕΥΓΑΡΑΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΟΥ:
ΣΕΛΗΝΗ Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ!

ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ!

ΣΕΛΗΝΗ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΙΩΝ!!! «ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΑΓΑΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΝΔΥΜΙΩΝΟΣ*»Πηγή:
Βασιλική Ζευγαρά
ΕΛΛΑΝΙΑ ΠΥΛΗ